کنایه مداح معروف به «کیهان»: روزنامه نیست که، ماشین تولید نفرت عمومی است
محمدحسین پویانفر، مداح معروف درباره روزنامه کیهان نوشت: روزنامه نیست، ماشین تولید نفرت عمومی است.
کنایه مداح معروف به «کیهان»: روزنامه نیست که، ماشین تولید نفرت عمومی است


محمدحسین پویانفر، مداح معروف از تیتر کیهان درباره باخت تیم ملی به انگلیس انتقاد کرد.

محمدحسین پویانفر، در صفحه مجازی خویش نوشت: روزنامه نیست، ماشین تولید نفرت عمومی است.

توییت محمدحسین پویانفر